The "ceng" and "ud" in a Turkish illustration
TURKISH CLASSICAL MUSIC

BIBLIOGRAPHY

AKSOY, Bülent, Avrupali Gezginlerin Gözüyle Osmanlilarda Musiki, Istanbul, 1994, II. bas. 2003.

ALI UFKÎ BEY, Mecmûa-i Sâz ü Söz, Ankara 1978.

ALPAY, Gönül, "Çengnâme′de Musikî Terimleri", Arastirma X içinde, s: 83-97, Ankara, 1972.

AREL, Hüseyin Sadettin, Türk Musikisi Nazariyati Dersleri, Haz. Onur Akdogu, Ankara, 1992.

BARDAKÇI, Murat, Maragali Abdülkadir, Istanbul, 1986. BARDAKÇI, Murat, Maragali Abdülkadir, Istanbul, 1986.

BEHAR, Cem, Klasik Türk Musikisi Üzerine Denemeler, Ankara, 1987.

BEHAR, Cem, Ali Ufkî ve Mezmurlar, Istanbul, 1990.

BEHAR, Cem, Zaman, Mekân, Müzik (Mesk), Istanbul, 1993.

CEMIL BEY, Tanburî, Rehber-i Musiki, Istanbul, 1903.

DOWNIE, M. A. The Rebec: an Orthographic and Iconographic Study (doktora tezi, Bati Virginia Üniversitesi, Morgantown), 1981.

DUCHESNE-GUILLEMIN, M., "La harpe en Asie occidentale ancienne", Revue d′Assyrologie, XXXIV, 1837, 29

Sadeddin Ergun, Türk Musikisi Antolojisi- Dini Eserler, Istanbul 1942

EVLIYA ÇELEBI, Seyahatname, 10 cilt, Istanbul.

EZGI, Suphi, Nazarî-Amelî Türk Musikisi, 5 cilt, Istanbul, 1933-1953

FARMER, Henry George, "Onbesinci Yüzyilda Türk Sazlari" (çev. Bülent Aksoy), Musiki Mecmuasi, sayi: 417, Istanbul, 1987.

FARMER, H. G., "The Origin of the Arabian Lute and Rebec", Studies in Oriental Musical Instruments, 2 cilt, Glasgow, 1939.

FARMER, H. G., Musikgeschichte in Bildern Islam, Leipzig, 1966.

FARMER, H. G., Studies in Oriental Musical Instruments I, Londra, 1931

FARMER, H. G., Turkish Instruments of Music in the Seventeenth Century, Glasgow, 1937

FELDMAN, Walter, Music of the Ottoman Court, Berlin, 1996.

FONTON, Fonton, 18. Yüzyilda Türk Müzigi (çev. Cem Behar), Istanbul, 1987.

GAZIMIHAL, M. Ragip, Asya ve Anadolu Kaynaklarinda Iklig, Ankara, 1958.

GERSON-KIWI, E., La preistoria degli strumenti a tastiera. Le arpe, il qanun e il santur del Medio Oriente, Tel Aviv, 1958

GUETTAT, Mahmoud., La Musique classique du Maghreb, Paris, 1980.

HICKMAN, H., "Le jeu de la harpe dans l′Egypte ancienne", Archiv orientalni, XX, 1952, 449

HICKMAN, H., "Les Harpes de l′Egypte pharaonique", Bulletin de l′Institut de l′Egypte, XXXV, 1954, 309

HICKMAN, H., "Quelques nouveaux documents concernant le jeu de la harpe et l′emploi de la chironomie dans l′Egypte pharaonique", IMSCR, V, Utrecht, 1952, 263

HICKMANN, H. Terminologie arabe des instruments de musique, Cairo, 1947.

ILERICI, Kemal, Bestecilik Bakimindan Türk Müzigi ve Armonisi, Istanbul, 1981.

JACQUOT, A. Dictionnaire pratique et raisonné des instruments de musique anciens et modernes, Paris, 1886.

KANTEMIROGLU, Kitâbu Ilmi′l-Musikî alâ vechi′l-Hurûfât, Istanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkiyat Enstitüsü, 2768; Yapi Kredi Yayinlari, haz. Yalçin Tura, Istanbul, 2001.

KARADENIZ, Ekrem, Türk Mûsikîsinin Nazariye ve Esaslari, Istanbul, tarihsiz.

KUTLUG, Yakup Fikret, Türk Musikisinde Makamlar, Istanbul, 2000.

LABORDE, Jean Benjamin de, Essai sur la musique ancienne et moderne, Paris, 1780.

LANE, E. W., The Manners and Customs of the Modern Egyptians, Londra, 1836.

MENEMENCIOGLU, Haldun, Kemençe Hakkinda Etüt, Istanbul, 1970.

MERSENNE, M. Harmonie universelle, Paris, 1963 (tipkibasim).

NIEBUHR, Carsten, Reisenbeschreibung nach Arabien und Andern umliegenden Laendern, Kopenhag, 1774.

ORANSAY, Gültekin, Die melodische Linie und der Begriff Makam der traditionellen türkischen Kunstmusik vom 15. bis zum 19. Jahrhundert, Ankara, 1966.

ORANSAY, Gültekin, "Türk Din Musikisi Tür, Makam ve Usullarin Kodlanmasi", Ankara Üniversitesi Ilâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XXI, Ankara, 1976.

ÖGEL, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihine Giris, 8. ve 9. ciltler, II. bas. Ankara, 1985.

ÖZALP, M. Nazmi, Türk Sanat Mûsikîsi Sazlarindan Kemençe, Ankara.

ÖZALP, M. Nazmi, Türk Musikisi Tarihi, Ankara.

ÖZTUNA, Yilmaz, Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi, 2 cilt, Ankara, 1990.

ÖZTUNA, Yilmaz, Türk Musikisi/ Teknik-Tarih, Istanbul 1987.

ÖZKAN, Ismail Hakki, Türk Musikîsi Nazariyati ve Usûlleri, Istanbul, 1984.

PICKEN, Laurence, Folk Musical Instruments of Turkey, Londra, 1975.

PIERRE, C. La facture instrumentale à l′Exposition unierselle de 1889, Paris, 1890.

PIERRE, C. Les facteurs d′instruments de musique, Paris, 1971 (tipkibasim).

POPESCU-JUDETZ, Eugenia, Türk Musiki Kültürünün Anlamlari (çev. Bülent Aksoy), Istanbul, 1996.

POPESCU-JUDETZ, Eugenia, Prens Dimitrie Cantemir (çev. Selçuk Alimdar), Istanbul, 2000.

RAUF YEKTA, "Türk Sazlari", Millî Tetebbular Mecmuasi, sayi: 4 ve 5, 1915.

RAUF YEKTA, Türk Musikisi (çev: Orhan Nasuhioglu), Istanbul, Pan Yayincilik,1986.

SACHS, Curt, The History of Musical Instruments, New York, 1940.

SAYGUN, A. Adnan, Rize, Artvin ve Kars Havalisi Türkü, Saz ve Oyunlari Hakkinda Bazi Malûmat, Istanbul, 1937.

SÜRELSAN, Ismail Baha, "Türk Musikisi Umumî Dizisine Göre Kanun Mandallanmasi", Musiki Mecmuasi, sayi: 101-103, Istanbul, 1956.

TANRIKORUR, Cinuçen, Osmanli Dönemi Türk Mûsikîsi, Istanbul, 2003.

TURA, Yalçin, Türk Musikîsinin Mes′eleleri, Pan Yayincilik, Istanbul, 1988.

USLU, Recep, Mehmed Hafîd Efendi ve Musiki, Pan Yayincilik, Istanbul, 2001.

The New Grove Dictionary of Musical Instruments, 3 cilt, Londra, 1984.

TOUMA, Habib, La Musique arabe, Paris, 1977.

TRICHET, P. Traité des instruments de musique, Neuilly-sur-Seine, 1957.

USBECK, Hedwig, "Türklerde Musiki Aletleri", Musiki Mecmuasi, 235. sayidan 243. sayiya kadar, 1968, 1969.

UYGUN, Mehmet Nuri, Safiyyüddin Abdülmü′min Urmevî ve Kitâbü′l-Edvâri, Istanbul, 1999.

UZ, Kâzim, Musiki Istilâhati (haz. Gültekin Oransay), Ankara, 1964.

UZUNÇARSILI, Ismail Hakki, "Osmanlilar Zamaninda Saraylarda Musiki Hayati", Belleten, XLI içinde, s: 79-114, Ankara, 1977.

ÜNGÖR, E. R., "Karadeniz Kemençesi Üzerine E. Somuncuoglu ile Röportaj", Musiki Mecmuasi, no: 281, Istanbul, 1973.

VANNES, R. "[Essai d′un] Dictionnaire universel des luthiers", Paris, 1932, 1981 (rééd.).

VERTKOV, K., Atlas muzikalnih instrumentov narodov SSSR, Moskova, 1963.

VILLOTEAU, G. A., Description de l′Égypte, 13. ve 14. cilt, Paris, 1823, 1826.

WRIGHT, Owen, "Aspects of historical change in the Turkish classical repertoire", Musica Asiatica 5 içinde, s: 1-108, Cambridge, 1988.

WRIGHT, Owen, "Çargâh in Turkish Classical Music: History versus Theory", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, cilt: LIII, böl. 2, Londra, 1990.